எரேமியா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

ஆனாலும் எருசலேமியராகிய இந்த ஜனம் என்றைக்கும் வழிதப்பிப்போகிறதென்ன? கபடத்தை உறுதியாய்ப் பிடித்திருக்கிறார்கள்; திரும்பமாட்டோம் என்கிறார்கள்.

எரேமியா (Jeremiah) 8:5 - Tamil bible image quotes