எரேமியா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

கீலேயாத்திலே பிசின் தைலம் இல்லையோ? இரணவைத்தியனும் அங்கே இல்லையோ? பின்னை ஏன் என் ஜனமாகிய குமாரத்தி சொஸ்தமடையாமற்போனாள்?

எரேமியா (Jeremiah) 8:22 - Tamil bible image quotes