எரேமியா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

நான் சஞ்சலத்தில் ஆறுதலடையப்பார்த்தும், என் இருதயம் பலட்சயமாயிருக்கிறது.

எரேமியா (Jeremiah) 8:18 - Tamil bible image quotes