எரேமியா 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

நீங்கள் திருடி, கொலைசெய்து, விபசாரம்பண்ணி, பொய்யாணையிட்டு, பாகாலுக்குத் தூபங்காட்டி, நீங்கள் அறியாத அந்நிய தேவர்களைப் பின்பற்றி,

எரேமியா (Jeremiah) 7:9 - Tamil bible image quotes