எரேமியா 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 24 வது வசனம்

அவர்களோ அதைக் கேளாமலும், தங்கள் செவியைச் சாயாமலும்போய், தங்கள் பொல்லாத இருதயத்தின் யோசனைகளின்படியும் கடினத்தின்படியும் நடந்து, முன்னிட்டல்ல பின்னிட்டே போனார்கள்.

எரேமியா (Jeremiah) 7:24 - Tamil bible image quotes