எரேமியா 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

நீங்கள் இந்தக் கிரியைகளையெல்லாம் செய்தீர்கள், நான் உங்களுக்கு எற்கனவே சொல்லி வந்திருந்தும், நீங்கள் கேளாமலும், நான் உங்களைக் கூப்பிட்டும், நீங்கள் உத்தரவுகொடாமலும் போனபடியினால்,

எரேமியா (Jeremiah) 7:13 - Tamil bible image quotes