எரேமியா 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

நான் முந்தி என் நாமம் விளங்கப்பண்ணின சீலோவிலுள்ள என் ஸ்தலத்துக்கு நீங்கள் போய், இஸ்ரவேல் ஜனத்தினுடைய பொல்லாப்பினிமித்தம் நான் அதற்குச் செய்ததைப் பாருங்கள்.

எரேமியா (Jeremiah) 7:12 - Tamil bible image quotes