எரேமியா 6 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

எழுந்திருங்கள், நாம் இராக்காலத்திலாகிலும் போயேறி, அவளுடைய அரமனைகளை அழிப்போம் என்றும் சொல்லுவார்கள்.

எரேமியா (Jeremiah) 6:5 - Tamil bible image quotes