எரேமியா 6 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

மேய்ப்பர் தங்கள் மந்தைகளோடே அவளிடத்துக்கு வருவார்கள்; அவர்கள் அவளுக்கு விரோதமாய்ச் சுற்றிலும் கூடாரம்போட்டு, அவனவன் தன் தன் ஸ்தலத்தில் மேய்த்து,

எரேமியா (Jeremiah) 6:3 - Tamil bible image quotes