எரேமியா 6 வது அதிகாரம் மற்றும் 25 வது வசனம்

வயல்வெளியிலே புறப்படாதிருங்கள்; வழியிலும் நடவாதிருங்கள்; சுற்றிலும் சத்துருவின் பட்டயமும் பயங்கரமுமுண்டு.

எரேமியா (Jeremiah) 6:25 - Tamil bible image quotes