எரேமியா 5 வது அதிகாரம் மற்றும் 30 வது வசனம்

திகைத்துத் திடுக்கிடத்தக்க காரியம் தேசத்திலே நடந்துவருகிறது.

எரேமியா (Jeremiah) 5:30 - Tamil bible image quotes