எரேமியா 5 வது அதிகாரம் மற்றும் 27 வது வசனம்

குருவிகளால் கூண்டு நிறைந்திருக்கிறதுபோல், அவர்கள் வீடுகள் கபடங்களால் நிறைந்திருக்கிறது; ஆதலால் அவர்கள் பெருகி ஐசுவரியவான்களாகிறார்கள்.

எரேமியா (Jeremiah) 5:27 - Tamil bible image quotes