எரேமியா 41 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

அவர்கள் நகரத்தின் மத்தியில் வந்தபோது, நெத்தானியாவின் குமாரனாகிய இஸ்மவேலும், அவனோடிருந்த மனுஷரும் அவர்களை வெட்டி ஒரு பள்ளத்திலே தள்ளிப்போட்டார்கள்.

எரேமியா (Jeremiah) 41:7 - Tamil bible image quotes