எரேமியா 4 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

இதினிமித்தம் இரட்டைக் கட்டிக்கொள்ளுங்கள்; புலம்பி அலறுங்கள்; கர்த்தருடைய உக்கிரகோபம் நம்மைவிட்டுத் திரும்பவில்லையே.

எரேமியா (Jeremiah) 4:8 - Tamil bible image quotes