எரேமியா 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

அவர்கள் எரேமியாவைத் துரவிலே போட்டதை ராஜாவின் அரமனையில் இருந்த எத்தியோப்பியனாகிய எபெத்மெலேக் என்னும் ஒரு பிரதானி கேள்விப்பட்டான்; ராஜாவோ பென்யமீன் வாசலிலே உட்கார்ந்திருந்தான்.

எரேமியா (Jeremiah) 38:7 - Tamil bible image quotes