எரேமியா 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அப்பொழுது எரேமியா ஜனத்தின் நடுவே வரத்தும்போக்குமாயிருந்தான்; அவனை அவர்கள் காவல் வீட்டில் இன்னும் போடவில்லை.

எரேமியா (Jeremiah) 37:4 - Tamil bible image quotes