எரேமியா 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

கர்த்தர் எரேமியா தீர்க்கதரிசியைக்கொண்டு சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு அவனாகிலும், அவனுடைய ஊழியக்காரராகிலும், தேசத்தின் ஜனங்களாகிலும் செவிகொடுக்கவில்லை.

எரேமியா (Jeremiah) 37:2 - Tamil bible image quotes