எரேமியா 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

அப்பொழுது எரேமியா: அது பொய், நான் கல்தேயரைச் சேரப்போகிறவனல்ல என்றான்; ஆனாலும் யெரியா எரேமியாவின் சொல்லைக் கேளாமல், அவனைப் பிடித்து, பிரபுக்களிடத்தில் கொண்டுபோனான்.

எரேமியா (Jeremiah) 37:14 - Tamil bible image quotes