எரேமியா 36 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

அவர்கள் அவனை நோக்கி: நீ உட்கார்ந்துகொண்டு, நாங்கள் கேட்க வாசியென்றார்கள்; அவர்கள் கேட்க வாசித்தான்.

எரேமியா (Jeremiah) 36:15 - Tamil bible image quotes