எரேமியா 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் திராட்சரசம் குடிக்கிறதில்லை; ஏனென்றால், ரேகாபின் குமாரனாகிய எங்களுடைய தகப்பன் யோனதாப், நீங்கள் பரதேசிகளாய்த் தங்குகிற தேசத்தில் நீடித்திருக்கும்படிக்கு,

எரேமியா (Jeremiah) 35:6 - Tamil bible image quotes