எரேமியா 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

அப்பொழுது நான் அபசினியாவின் குமாரனாகிய எரேமியாவுக்கு மகனான யசினியாவையும், அவனுடைய சகோதரரையும், அவனுடைய குமாரர் எல்லாரையும், ரேகாபியருடைய குடும்பத்தார் அனைவரையும் அழைத்து:

எரேமியா (Jeremiah) 35:3 - Tamil bible image quotes