எரேமியா 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

நாங்கள் கூடாரங்களில் குடியிருந்து, எங்கள் தகப்பனாகிய யோனதாப் எங்களுக்குக் கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் கீழ்ப்படிந்து செய்துவந்தோம்.

எரேமியா (Jeremiah) 35:10 - Tamil bible image quotes