எரேமியா 32 வது அதிகாரம் மற்றும் 41 வது வசனம்

அவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படி அவர்கள்மேல் சந்தோஷமாயிருந்து, என் முழு இருதயத்தோடும் என் முழு ஆத்துமாவோடும் அவர்களை இந்த தேசத்திலே நிச்சயமாய் நாட்டுவேன்.

எரேமியா (Jeremiah) 32:41 - Tamil bible image quotes