எரேமியா 32 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

நான் பத்திரத்தில் கையெழுத்தையும், முத்திரையையும் போட்டு, சாட்சிகளை வைத்து, வெள்ளியைத் தராசிலே நிறுத்துக்கொடுத்தபின்பு,

எரேமியா (Jeremiah) 32:10 - Tamil bible image quotes