எரேமியா 32 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

நேபுகாத்நேச்சாரின் பதினெட்டாம் வருஷத்துக்குச் சரியான யூதாவின் ராஜாவாகிய சிதேக்கியா அரசாண்ட பத்தாம் வருஷத்தில், கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வார்த்தை:

எரேமியா (Jeremiah) 32:1 - Tamil bible image quotes