எரேமியா 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

கர்த்தர் யாக்கோபை மீட்டு, அவனிலும் பலத்தவனுடைய கைக்கு அவனை நீங்கலாக்கி விடுவிக்கிறார்.

எரேமியா (Jeremiah) 31:11 - Tamil bible image quotes