எரேமியா 31 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

அக்காலத்திலே நான் இஸ்ரவேலின் வம்சங்களுக்கெல்லாம் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

எரேமியா (Jeremiah) 31:1 - Tamil bible image quotes