எரேமியா 30 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: தத்தளிப்பின் சத்தத்தைக் கேட்கிறோம்; திகிலுண்டு, சமாதானமில்லை.

எரேமியா (Jeremiah) 30:5 - Tamil bible image quotes