எரேமியா 30 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

இதோ, கோராவாரிக் காற்றாகிய கர்த்தருடைய பெருங்காற்று உக்கிரமாயெழும்பி, அடித்து, துன்மார்க்கருடைய தலையின்மேல் மோதும்.

எரேமியா (Jeremiah) 30:23 - Tamil bible image quotes