எரேமியா 30 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

அவைகளிலிருந்து ஸ்தோத்திரமும் ஆடல்பாடலின் சத்தமும் புறப்படும்; அவர்களை வர்த்திக்கப்பண்ணுவேன், அவர்கள் குறுகிப்போவதில்லை; அவர்களை மகிமைப்படுத்துவேன், அவர்கள் சிறுமைப்படுவதில்லை.

எரேமியா (Jeremiah) 30:19 - Tamil bible image quotes