எரேமியா 29 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

அவர்கள் என் நாமத்தைச் சொல்லி உங்களுக்குப் பொய்யான தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறார்கள்; நான் அவர்களை அனுப்பினதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

எரேமியா (Jeremiah) 29:9 - Tamil bible image quotes