எரேமியா 29 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னைத் தேடினீர்களானால், என்னைத் தேடுகையில் கண்டுபிடிப்பீர்கள்.

எரேமியா (Jeremiah) 29:13 - Tamil bible image quotes