எரேமியா 28 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

அனனியா என்கிற தீர்க்கதரிசி எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் கழுத்திலிருந்த நுகத்தை உடைத்துப்போட்ட பிற்பாடு, கர்த்தருடைய வார்த்தை எரேமியாவுக்கு உண்டாகி, அவர்:

எரேமியா (Jeremiah) 28:12 - Tamil bible image quotes