எரேமியா 27 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

அவர்களுக்குச் செவிகொடாதிருங்கள்; பாபிலோன் ராஜாவைச் சேவியுங்கள், அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள்; இந்த நகரம் பாழாய்ப்போகவேண்டியதென்ன?

எரேமியா (Jeremiah) 27:17 - Tamil bible image quotes