எரேமியா 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 35 வது வசனம்

மேய்ப்பர்கள் ஓடிப்போகிறதற்கும், மந்தையில் பிரஸ்தாபமானவர்கள் தப்பித்துக்கொள்ளுகிறதற்கும் இடமிராது.

எரேமியா (Jeremiah) 25:35 - Tamil bible image quotes