எரேமியா 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 32 வது வசனம்

இதோ, ஜாதிஜாதிக்குத் தீமை பரம்பும், பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து மகா புசல் எழும்பும்.

எரேமியா (Jeremiah) 25:32 - Tamil bible image quotes