எரேமியா 25 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

எழுபது வருஷம் நிறைவேறின பின்பு, நான் பாபிலோன் ராஜாவினிடத்திலும், அந்த ஜாதியினிடத்திலும், கல்தேயருடைய தேசத்தினிடத்திலும், அவர்களுடைய அக்கிரமத்தை விசாரித்து, அதை நித்திய பாழிடமாக்கி,

எரேமியா (Jeremiah) 25:12 - Tamil bible image quotes