எரேமியா 24 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி, அவர்:

எரேமியா (Jeremiah) 24:4 - Tamil bible image quotes