எரேமியா 23 வது அதிகாரம் மற்றும் 25 வது வசனம்

சொப்பனங்கண்டேன், சொப்பனங்கண்டேன் என்று, என் நாமத்தைச் சொல்லிப் பொய்த்தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிற தீர்க்கதரிசிகள் சொல்லுகிறதைக் கேட்டேன்.

எரேமியா (Jeremiah) 23:25 - Tamil bible image quotes