எரேமியா 23 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

சமாரியாவின் தீர்க்கதரிசிகளிலோ மதிகேட்டைக் கண்டேன்; பாகாலைக்கொண்டு தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லி, இஸ்ரவேல் என்னும் என் ஜனத்தை மோசம்போக்கினார்கள்.

எரேமியா (Jeremiah) 23:13 - Tamil bible image quotes