எரேமியா 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கையில் நான் உனக்குச் சொன்னேன், நீ கேளேன் என்றாய்; உன் சிறுவயதுமுதல் நீ என் சத்தத்தைக் கேளாமற்போகிறதே உன் வழக்கம்.

எரேமியா (Jeremiah) 22:21 - Tamil bible image quotes