எரேமியா 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

அவன் சிறுமையும் எளிமையுமானவனுடைய நியாயத்தை விசாரித்தான்; அப்பொழுது சுகமாய் வாழ்ந்தான், அப்படிச் செய்வதல்லவோ என்னை அறிகிற அறிவு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

எரேமியா (Jeremiah) 22:16 - Tamil bible image quotes