எரேமியா 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

தன் தகப்பனாகிய யோசியாவின் பட்டத்துக்கு வந்து, அரசாண்டு, இவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட்டுப்போன யூதாவின் ராஜாவாயிருந்த யோசியாவின் குமாரனாகிய சல்லூமைக் குறித்து: அவன் இனி இங்கே திரும்பவராமல்,

எரேமியா (Jeremiah) 22:11 - Tamil bible image quotes