எரேமியா 18 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வசனம்:

எரேமியா (Jeremiah) 18:1 - Tamil bible image quotes