எரேமியா 17 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

அவர்களோ கேளாமலும் தங்கள் செவிகளைச் சாயாமலும் போய்க் கேளாதபடிக்கும் புத்தியை ஏற்றுக்கொள்ளாதபடிக்கும், தங்கள் கழுத்தைக் கடினப்படுத்தினார்கள்.

எரேமியா (Jeremiah) 17:23 - Tamil bible image quotes