எரேமியா 16 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

நீ அவர்களோடே புசித்துக்குடிக்க உட்காரும்படி விருந்துவீட்டிலும் பிரவேசியாயாக.

எரேமியா (Jeremiah) 16:8 - Tamil bible image quotes