எரேமியா 14 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

உம்முடைய நாமத்தினிமித்தம் எங்களை அருவருக்காதிரும், உமது மகிமையின் சிங்காசனத்தைக் கனவீனப்படுத்தாதேயும்; எங்களோடே உமக்கு இருக்கிற உடன்படிக்கை அபத்தமாகாதபடி எங்களை நினைத்தருளும்.

எரேமியா (Jeremiah) 14:21 - Tamil bible image quotes