எரேமியா 13 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர்:

எரேமியா (Jeremiah) 13:8 - Tamil bible image quotes