எரேமியா 12 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

எந்தமட்டும் தேசம் புலம்பி, எல்லா வெளியின் புல்லும் வாடி, அதின் குடிகளுடைய பொல்லாப்பினிமித்தம் மிருகங்களும் பறவைகளும் அழியவேண்டும்! எங்கள் முடிவை அவன் காண்பதில்லையென்கிறார்கள்.

எரேமியா (Jeremiah) 12:4 - Tamil bible image quotes