எரேமியா 10 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

யாக்கோபின் பங்காயிருக்கிறவர் அவைகளைப்போல் அல்ல, அவர் சர்வத்தையும் உருவாக்கினவர்; இஸ்ரவேல் அவருடைய சுதந்தரமான கோத்திரம்; சேனைகளின் கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம்.

எரேமியா (Jeremiah) 10:16 - Tamil bible image quotes